با ما تماس بگیرید

دسته: آموزشی

دیه اعضای بدن

میزان دیه از سوی دادگاه طبق قانون مجازات اسلامی برای جنایت و تصادفات جرحی تعیین می‌شود و البته طی سال‌های اخیر با توجه به تورم میزان دیه به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است به طوری که میزان دیه در سال ۹۵ نسبت به سال ۷۴ حدود ۵۳ برابر شده است.

در ادامه گزارش مبلغ دیه اعضای بدن بر اساس نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۵ شده است.

همه مو: ۰۰۰/۰۰۰ /۱۹۰ تومان
شاید برخی فکر کنند مو ارزش چندانی نسبت به سایر اعضای بدن ندارد و در نزاع‌ها دستاورد خوبی برای زورآزمایی به حساب می‌آید اما در قانون آمده است که اگر در نزاعی موی سر یا صورت مردی به طور کامل از بین برود و دیگر نروید، فرد خاطی باید دیه کامل بپردازد (۱۹۰ میلیون تومان) و اگر موی مرد مجددا بروید نسبت به موی سر ضامن اَرش است (ارش به خسارتی گفته می‌شود که در قانون مقدار دقیق آن مشخص نشده است و قاضی آن را مشخص می‌کند) و اگر رویش مجدد در خصوص ریش مرد باشد فرد باید یک سوم دیه کامل را بپردازد. (۶۳ میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان). همچنین بر اساس ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی، کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل یک زن را شامل می‌شود و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. (در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.)

یک چشم: ۰۰۰/۰۰۰ /۹۵ تومان
چشم‌ها هم جزو اعضای حساس بدن محسوب می‌شود. در قانون آمده است اگر در نزاع یا درگیری دو چشم سالم از بین برود باید دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) پرداخت شود و اگر یک چشم به تنهایی آسیب ببیند باید نصف دیه (۹۵ میلیون تومان) پرداخت شود. باید بگوییم تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسان هستند حتی اگر از لحاظ ضعف و بیماری و شب‌کوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند. گاهی در نزاعی ممکن است پلک فرد آسیب ببیند در این صورت دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) خواهد بود و دیه پلک‌های بالا یک سوم دیه کامل ( ۶۳ میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان) و دیه پلک‌های پایین نصف دیه کامل (۹۵ میلیون تومان) است.

دنده: ۰۰۰ /۷۵۰ /۴ تومان
در ماده ۶۵۳ آمده که دیه شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک چهلم دیه کامل (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه) و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر، یک صدم دیه کامل (یک میلیون و نهصد هزار تومان) است. البته یک تبصره هم وجود دارد، آن هم اینکه کندن دنده موجب ارش است. بر اساس ماده ۶۵۵ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل (۱۹۰میلیون تومان) و هر کدام از آن‌ها موجب نصف دیه کامل (۹۵ میلیون تومان) است.

دست و پا: ۰۰۰/۰۰۰ /۹۵ تومان
قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است (۹۵ میلیون تومان) خواه شخص مصدوم دو دست داشته باشد، خواه یک دست. طبق ماده ۶۳۶ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصب دیه کامل (۹۵ میلیون تومان) است. قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل (۹۵ میلیون تومان) و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر عهده کار‌شناس مورد وثوق است. بر اساس ماده ۶۴۱ دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل (۱۹ میلیون تومان) است. بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت ( ۶میلیون و سیصد و سی هزارتومان) است.

یک گوش:۰۰۰/۰۰۰ / ۹۵ تومان
طبق ماده ۶۰۰ از بین بردن دو لاله گوش دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) دارد و از بین بردن هر یک از آن‌ها نصف دیه کامل (۹۵ میلیون تومان) را شامل می‌شود. اگر در نزاع و یا تصادفی نرمه گوش از بین برود باید یک ششم دیه کامل (۳۱میلیون و ششصد و سی و سه هزار تومان) پرداخت شود. پاره شدن لاله یک گوش یک ششم دیه کامل دارد و پاره کردن نرمه یک گوش یک نهم دیه کامل است (۲۱ میلیون و صد و یازده هزار تومان) و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل ارش ثابت است. هر‌گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا باعث سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه‌ای دارد.

بینی: ۰۰۰/۰۰۰ /۱۹۰تومان
قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد (۱۹۰ میلیون تومان) و از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) دارد اما اگر نرمه بینی در یک دفعه، تمام و یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل (۱۵۰ میلیون تومان) و برای استخوان ارش تعیین می‌شود. در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب آسیب رسیدن به بینی یا از بین رفتن آن شود، دیه کامل (۱۵۰ میلیون تومان) دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل (۱۹ میلیون تومان) و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است. طبق ماده ۵۴۹ اگر هر یک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ آسیب ببیند باید یک سوم دیه کامل ( ۶۳ میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان) پرداخت شود.

یک لب: ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
طبق ماده ۶۰۷ از بین بردن دو لب، دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) و هر یک از لب‌ها نصف دیه کامل (۹۵ میلیون تومان) را دارد. حال اگر در درگیری مقداری از لب از بین برود آن مقدار نسبت به تمام لب محاسبه می‌شود. حالا اگر در جنایت و درگیری یک یا دو لب و یا قسمتی از آن جمع بشود، موجب ارش است و قاضی میزان دیه آن را مشخص می‌کند. طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران جنایتی که باعث سست یا فلج شدن لب‌ها شود موجب دو سوم دیه یک لب (دیه یک لب ۹۵ میلیون تومان و دو سوم این مقدار ۶۳ میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان میلیون تومان) می‌شود.

دندان: ۰۰۰ /۵۰۰ /۹ تومان
از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست و هشت گانه طبق ماده ۶۱۶ دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) دارد که به این ترتیب است: دندان جلو از پیش، چهارتایی، نیش که هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل (نه میلیون و پانصد هزار تومان) دارد. دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) دارد. طبق ماده ۶۱۸ هر‌گاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به‌‌ همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد. در ماده قانونی ۶۲۱ کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه‌‌ همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ستون فقرات: ۰۰۰/۰۰۰ /۱۹تومان
طبق ماده ۶۴۷دیه شکستن ستون فقرات به این ترتیب است: شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده در آید موجب دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) است. شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع شود مانند اینکه مصدوم توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) است. شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل (۱۹ میلیون تومان) است.

زبان:۰۰۰/۰۰۰ /۱۹۰تومان

در ماده ۶۱۱ قانون مجازات قطع یا از بین بردن تمام زبانِ گویا مستوجب پرداخت دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروفی که فرد دیگر نمی‌تواند تکلم کند، محاسبه می‌شود. این ماده دو تبصره دارد. اول اینکه دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم فرد آسیب دیده تعیین می‌شود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است. تبصره دوم اینکه شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند گویا محسوب می‌شود.

گردن: ۰۰۰/۰۰۰ /۱۹۰تومان

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است. طبق مواد قانونی ۶۲۷ و ۶۲۸ اگر شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن باشد و مانع فرو بردن یا جویدن غذا یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

یک فک:۰۰۰/۰۰۰ /۹۵ تومان

قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان)، هر کدام از آن‌ها نصف دیه کامل (۹۵ میلیون تومان) و مقداری از آن‌ها به‌‌ همان نسبت دیه دارد. طبق ماده ۶۳۰ دیه فک مستقل از دیه دندان و سایر اعضا است و اگر با فک، دندان یا غیر از آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

مقدار دیه از سوی دادگاه برای جنایت و حادثه‌ای که به وقوع پیوسته تعیین می‌شود و تخفیفی برای دریافت آن در کار نیست مگر اینکه شاکی رضایت دهد یا راضی به تخفیف شود. حالا اگر فرد مقصر بر اثر درگیری فوت کند، پرداخت دیه هنوز پا برجاست و لازم است که دیه او از ماترکی که از وی باقی مانده پرداخت شود. همچنین اگر فردی در یک دعوای دسته جمعی کشته یا زخمی شود یا مثلا جنازه‌اش را در خیابان پیدا کنند و مشخص نشود چه کسی قاتل است، دیه از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود.
میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان معتقد به سایر ادیان متفاوت است. اکثر فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد توافق نظر دارند و در این مورد میان فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. البته بر اساس ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. همچنین بر اساس قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» دیه زن و مرد در تصادفات یکسان است.
معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر صد شتر، شامل موارد دیگری از جمله صد گاو، هزار گوسفند، دویست دست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم می‌شود که مجرم، اختیار دارد که هر یک از این موارد را انتخاب کند، همچنین اگر طرفین با هم توافق کنند، می‌توانند قیمت مورد انتخاب‌شده را بپردازند.
تغییر در میزان نرخ دیه اختیاری است که به رئیس قوه قضائیه داده شده است که وی با رعایت نرخ روز میزان آن را تعیین می‌کند. ۱۶ اسفند سال ۹۴ بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در نود و سومین نشست خبری خود درباره نرخ دیه در سال آتی گفت: بر اساس قانون قوه قضائیه موظف است با بررسی‌های لازم قیمت دیه برای سال بعد را اعلام کند. طبق بررسی‌های ما و همچنین در جلسه مسئولان عالی قضایی که هفته گذشته برگزار شد، با لحاظ بررسی‌های میدانی، کارشناسی و همچنین در نظر گرفتن تورم مبلغ دیه برای سال ۹۵، ۱۹۰ میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام مشخص شد و طبیعتا در ماه‌های حرام این مبلغ یک سوم افزایش پیدا خواهد کرد.
بر این اساس، نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر ۲۵۳ میلیون و سیصد هزار تومان محاسبه می‌شود. این افزایش که روند آن را به ترتیب سال‌های سپری شده در جدول زیر مشاهده می‌کنید، پیش از هر چیز نشانگر تورم چشمگیر و شدید حاکم بر کشورمان در یک دهه اخیر است؛ تورمی که برخی معتقدند با توجه به آن، باید نرخ دیه بیش از آنچه تعیین شده است، معین می‌شد.
بر این اساس، نرخ دیه در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ هیچ تغییری نداشته است و بیشترین نرخ تغییرات دیه متعلق به سال ۹۳ است که نسبت به سال گذشته‌اش(سال ۹۲) با جهشی ۳۷ میلیون تومانی رو‌به‌رو بوده و در این بین کمترین تغییرات نرخ دیه مربوط به سال ۷۶ است که نسبت به سال گذشته‌اش با افزایشی ۷۰۰ هزار تومانی رو‌به‌رو بوده است.
نرخ دیه اعضای بدن در سال ۹۵
اگر کسی کشته شود تکلیف او مشخص است و دیه کامل به بازماندگانش تعلق می‌گیرد، اما گاهی در نزاع یا تصادف جرحی مشکلی پیش می‌آید و فرد از ناحیه‌ای دچار جراحت می‌شود. در این زمان است که دادگاه و پزشکی قانونی طبق ماده‌های قانونی مقدار دیه را مشخص می‌کنند.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

مثال شماره ۱

سوال : یه پرونده تصادف در بیمه دارم که پس از طی مراحل در متن نامه ارسالی پزشکی قانونی به دادگاه در مورد خسارت جانی (شکستن استخوان ترقوه راست)بنده نوشتند:طبق گزارش متخصص ارتوپدی شکستگی ترقوه راست جوش خورده اما نقصان عملکردی به صورت محدودیت نسبی در حرکات برون گردانده و دور کننده شانه راست حادث شده است.لطفا مقدار دیه را مشخص کنید؟

پاسخ : طبق ماده ۶۵۶ ق.م.ا که بیان می دارد شکستگی استخوان ترقوه درصورت بهبود بدون عیب نصف دیه کامل و در صورت بهبود با عیب دیه کامل دارد.باتوجه به اینکه استخوان ترقوه راست شماست و بانقصان عملکردی همراه است ۸۲۵ میلیون ریال  دیه به شما تعلق می گیرد.

مثال شماره ۲

سوال : در حین کار کردن در کارخانه دستگاه به روی دستم رفته و گزارش پزشکی قانونی این می باشد:

قطع یک دست که دارای انگشت است به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود. با ارش ۲۰درصد.

اگر میشود دیه را مشخص نمایید؟

پاسخ : ۵۰درصد دیه کامل و ۲۰درصد ارش بابت قطع یک دست که دارای انگشتند به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۳

سوال : دخترم را در مدرسه دوستش هل داده و باعث شکسته شدن  ۲تا از دندان های جلو او شده است.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه میتوانیم بگیریم؟

پاسخ : ۱۰درصد دیه کامل بابت شکستن قسمت نمایان ۲عدد دندان جلو با بقای ریشه ی ان معادل ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۴

سوال : پدرم در اثر تصادف دچار اسیب دیدگی ستون فقرات شده است به نحوی که بعد از درمان به صورت خمیده درامده است و بدون عصا نمی تواند راه برود. لطفا دیه ای که به پدرم تعلق میگیرد را مشخص نمایید.

پاسخ : یک فقره دیه کامل بابت شکستن ستون فقرات خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۵

سوال : در دعوایی که بین من و همسایه مان صورت گرفت و روی من دست بلند کرد و باعث کبودی و متورم شدن صورت و دستم شد. لطفا بگویید چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

پاسخ : ۰٫۳۰ درصد دیه کامل بابت ۲ صدمه کبود شدن سایر اعضای بدن ۴۹۵۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۶

سوال : درطی درگیری که بین من و همسرم اتفاق افتاد او باعث شکستگی بینی ام به نحوی شد که با درمان اصلاح شد.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه به من تعلق می گیرد؟؟؟

پاسخ : ۰٫۱(یک دهم )دیه کامل بابت فاسد شدن بینی که بدون عیب جبران میشود معادل ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

عدم حضور در دادگاه

عدم حضور در دادگاه در وقت مقرر بدون عذر موجه

در ابتدا موادی را که مرتبط با موضوع هستند اشاره می کنیم ، و سپس به ماهیت مواد و نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه در خصوص مطلب مورد نظرمی پردازیم ؛
ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید : ((وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضورداشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند .جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
۱-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲-ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .
۳-حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
۴-وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. ))
ماده ۴۲ قانون مزبورنیزمقررداشته:((درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شودوجمع بین آنها ممکن نباشد،لازم است دردادگاهی که حضوراوبرابرقانون آئین دادرسی کیفری یا سایرقوانین الزامی باشد،حاضرشودو به دادگاههای دیگرلایحه بفرستدو یا درصورت داشتن حق توکیل،وکیل دیگری معرفی نماید.))
ازمفاد مادتین مذکور الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه استنباط می شودوعدم حضوردردادگاه توسط وکیل تخلف محسوب می شود که ضمانت اجرای آن در مواد ۷۸و۷۹آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاءدادگستری مصوب۱۳۳۴ و همچنین ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ پیش بینی شده است.
ماده ۲۷ قانون وکالت :وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنها باشد داشته باشد. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش اثبات شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
ماده۷۸ آئین نامه-متخلف ازهریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
۱-چنانچه به دو یا چندمحکمه دعوت شود وجمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد،بایدحضوردردیوان کیفرودیوان جنائی رامقدم بداردودرسایرمحاکم در محکمه ای که وقت آن زودترابلاغ شده حاضرگردد.
ماده۷۹ آئین نامه:متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ویا۴محکوم خواهدشد:
بند۴- در صورتی که بدون عذر موجه دردادگاه حاضرنشودوبه واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد.
مواد ۲۸و۲۹و۳۶ از قانون وکالت نیز مطالبی در راستای موضوع مورد بحث دارد که به آنها نیز اشاره                                                                        می شود:
ماده۲۸ : اصلاحی مورخ (۳/۴/۱۳۶۴) – در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را به دادگاه اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل دردو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاههای دیگر لایحه
می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۱- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیواان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود . در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.
تبصره۳- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدیدشود ، ر ئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.
هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت والا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده ۲۹: از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی شود.
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده۳۶:در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا” طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
توضیح : آنچه که در این باب مسلم است عدم حضور وکیل درجلسه رسیدگی جزء تخلفات انتظامی وکلاء محسوب و مجازات دارد اما مواردی که می توان بدان پرداخت ؛
۱-مطابق کدام یک از مواد قانونی با وکیل برخورد می گردد؟
۲- آیا می توان این موضوع را جزئی از تخلف از سوگند تلقی نمود؟ یا در باب عدم رعایت نظامات کانون تلقی کرد؟
۳-پس از عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه آیا تعقیب انتظامی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی الزامی است یا می توان در دادسرای کانون به این موضوع رسیدگی کرد؟
۴- ارائه لایحه به جای حضور در جلسه دادگاه چگونه خواهد بود؟
۱-اینکه این قسم از تخلف ارتکابی از سوی  وکیل مشمول کدام یک از مقررات  موضوعه می باشد  بسیار حائز اهمیت و قابل بحث است چه انکه توجها” به پراکندگی قوانین مرتبط ، شفاف سازی ، تکلیف وکلای محترم د رمواجهه با این نوع تخلفات را نیز روشن می نماید.
همانگونه که ملاحظه می شود عنصر قانونی در برخورد با این تخلف در مواد ۷۸و۷۹ ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و همچنین ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ پیش بینی شده است . که برابر ماده۲۷ از قانون وکالت تخلف عدم حضور درجلسه دادرسی بدون عذر موجه درجه چهار محسوب می گردد . ولی برابر لایحه قانونی مجازات این نوع تخلف انتظامی درجه سه و یا چهار می باشد.
لهذا با تصویب لایحه قانونی علی الخصوص ماده ۲۴ از این قانون مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ کمیسیونهای مشترک مجلسین آن قسمت از قاون وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می گردد .نتیجه اینکه نظر به اینکه لایحه قانونی و آئین نامه بالصراحه در خصوص تخلف عدم حضور بدون عذر موجه درجلسه دادرسی سخن به میان اورده اند بنابراین هرگونه مقررات مغایر از جمله آن بخش از قانون وکالت به لحاظ تعارض با لایحه قانونی از درجه اعتبار ساقط می گردد و ملاک عمل در برخورد با این نوع از تخلف مقررات مندرج در لایحه قانونی و آئین نامه آن می باشد . اما در باب اینکه در صورت ارتکاب چنین تخلفی از سوی  وکیل کدامیک از مجازاتهای سه و یا چهار برای وکیل منظور خواهد شد بنظر می رسد موضوع به شدت و نوع عمل ارتکابی بستگی خواهد داشت فی المثل در شرایطی که حضور وکیلی در محاکمه جنایی ضروریست ولی بی عذر موجه در ان حضور بهم نمی رساند توجها” به اهمیت پرونده و شدت و ضعف تاثیر عدم حضور مجازات متناسب با ان در نظر گرفته خواهد شد.
۲- آیا می توان این موضوع را جزئی از تخلف از سوگند محسوب کرد و یا عدم رعایت نظامات کانون تلقی نمود؟
پاسخ به این سوال مستلزم تبیین وجوه افتراق و اشتراک این دو مقوله با یکدیگر است .
مبحث تخلف از سوگند واجد یک وصف کلی است و بطور عام توجها” به مفاد سوگند نامه وکلا غالب تخلفات حادث از سوی وکلا را می توان در مقوله تخلف از سوگند گنجانده  از طرفی به جهت حفظ شان و منزلت سوگند یاد شده از سوی وکیل  و قداست جایگاه وکیل تخلفی از قسم مستوجب مجازات سخت تری نسبت به سایر تخلفات است . بنابراین از آنجائیکه مطابق سوگند نامه وکلا موظف به حفظ و رعایت قانون و نظامات می باشند بنابراین عدم رعایت قانون ونظامات کانون نوعا” تخلف از سوگند محسوب می گردد اما براساس اصول و قواعد بین الملل و با رعایت تفسیر مضیق و نیز اصل تفسیر قوانین و مجازاتها به نفع متهم و متخلف  در اعمال مجازات وفق مبحث تخلف از سوگند بایستی محتاطانه برخورد نمود.
به همین علت است که به نظر می رسد بایستی رابطه میان تخلف از سوگند و عدم رعایت نظامات کانون را رابطه عموم و خصوص من وجه تلقی نمود.
و به نسبت تخلف حادثه و شدت و حدت آن و نیز آثار منبعثه از آن پاره ای از عدم رعایت نظامات را تخلف از سوگند تلقی نمود و یا بالعکس.
در جهت تبیین هرچه بیشتر موضوع لازم دانستم یک مورد مصداقی از تخلف ارتکابی دائر برعدم حضور در جلسه رسیدگی را در این قسمت از مقاله ذکر نمایم .
در خصوص گزارش ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان مبنی بر عدم حضور خانم …، وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی مورخ ۶/۱۰/۸۵ دادگاه مذکور ،عدم حضور وکیل مشتکی عنها موجب تاخیر در رسیدگی و کار دادگاه نگردیده است ولکن طبق ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی ، وکلای دادگستری موظف به حضور در دادگاه می باشند  مگر اینکه دارای عذر موجه باشند و ماده استنادی دادسرا ناظر به موردی است که عدم حضور وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی ، موجب تاخیر در رسیدگی وکار دادگاه شود  و از طرف دیگر گواهی اعلام بیماری ارائه شده، از سوی وکیل مشتکی عنها به دادگاه انتظامی  در این مرحله ، اثر نداشته و ایشان موظف بودند که آنرا برای همان جلسه رسیدگی مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ بدون عذر موجه و با رد ماده استنادی دادسرا و تطبیق عمل ایشان  با ماده ۷۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده ۷۶ همان آئین نامه و رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه انتظامی ، خانم …را به مجازات درجه ۱ یعنی اخطار کتبی محکوم می نماید.
۳- در عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی آیا تعقیب انتظامی  مطابق ق.ا .د.م الزامی است یا موضوع قابلیت رسیدگی در دادسرا را دارد؟
در اینخصوص بایستی اذعان داشت قانون آ.د.م عنصر قانونی کافی جهت احراز تخلف وکیل نخواهد بود چرا که وفق این قانون در صورت عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مراتب به دادسرای کانون اعلام و دادسرا نیز پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکیل در خصوص علت عدم حضور تصمیم قانونی را اتخاذ خواهد نمود که چنین حالتی با رعایت قوانین خاص مرتبط از جمله ماده ۲۷ قانون وکالت مجازات لازم تعیین خواهد شد لذا ماده ۴۱ ق .ا.د.م صرفا” در مقام اعلام جرم بوده و تعیین مجازات مربوط وفق قوانین خاص موضوعه صورت می پذیرد. و دادسرای انتظامی مطمئنا” حق دارد نسبت به موضوع رسیدگی و سپس اتخاذ تصمیم نماید .
۴- ارائه لایحه به جای حضور در جلسه دادگاه چگونه خواهد بود؟
و اما در خصوص اینکه ارائه لایحه به جای حضور در جلسه دادگاه چگونه خواهد به نظر می رسد قانونگذار بالصراحه در اینخصوص تعیین تکلیف نموده منطوق مواد ۴۲ و ۴۴و ۹۳ قانون ا.د.م تکلیف وکلای محترم را در مواجهه با این موضوع روشن نموده است و برابر مفاد آن ارائه لایحه در قبل از وقت و یا همزمان با آن را به منزله حضور وکیل در جلسه دادرسی تلقی نموده و از این حیث به لحاظ عدم تاخیر در وقت رسیدگی تخلفی متوجه وکیل نخواهد بود .
هرچند که به قول استاد بهمن کشاورز ((در هیچ وقت مرتکب این اشتباه نشوید برای اینکه خیالتان راحت باشد لایحه را چند روز قبل در دادگاه ثبت کنید این کاری عجیب و غلط است)).
اما به عقیده نگارنده در مواقعی که حضور وکیل در جلسه دادرسی الزامیست و وکیل دلیل موجهی جهت عدم حضور در جلسه رسیدگی ندارد مانند پرونده های جنایی به نحویکه حضور وکیل جهت ادای توضیحات لازم است طوریکه با ارائه لایحه  پرونده معد برای تصمیم گیری نمی باشد در صورتیکه ارائه لایحه باعث تجدید و تاخیر رسیدگی شود بنظر می رسد موضوع قابلیت رسیدگی و بررسی در دادسرای کانون را خواهد داشت . مداقه در ماده ۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی این مهم را به اثبات می رساند در اینجا در جهت تنویر افکار همکاران معزز لازم می دانم مواردی چند از نظریات مشورتی و مصادیق عینی را ذکر نمایم.
ماده۹۳ق.آ.د.م.در این زمینه بیان داشته:((اصحاب دعوا می توانند درجلسه دادرسی حضوریافته یا لایحه ارسال دارند:
هیئت عمومی دیوان  عالی کشوردررای وحدت رویه شماره۳۹۷۶-۲۵/۱۰/۱۳۳۵که ذیلا”می آید:
مداخله وکیل رادردادرسی اعم از دخالت به وسیله حضورویا تقدیم لایحه برای دادرسی میداند.((چون طبق شق۴ماده۳  قانون اصلاح بعضی ازموادآئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه۱۳۲۸یکی ازمواردی که احکام صادره درامور جنحه در مرحله بدوی وپژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده درصورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد واعم است ازاین که دخالت به وسیله حضورویاتقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابراین رای شعبه نهم دیوان کشورصحیح به نظر می رسد.))ماده ۴۴ق.آ.د.م نیزمویداین ادعاست.

در مال چیست؟

آیا می دانید رد مال چیست؟ حکم رد مال یعنی چه؟ برای پاسخ به این سوالات و همچنین پاسخ به تمام ابهاماتتان در مورد رد مال، این مقاله آسمونی را تا انتها مطالعه نمایید چرا که به تشریح کامل قانون رد مال از دیدگاه چندین حقوقدان و وکیل می پردازیم.

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه):

در بزه انتقال مال غیر، که در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح … می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:

الف – چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشاء حکم می‌کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم می‌دهد. لیکن اگر مال غیرمنقول باشد و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صورتی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهرا) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد.

اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیرمنقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه‌ای وارد ننموده است (ماده ۲۲ قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوع [موضوعیت] ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را در جهت اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمله رای دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید در جهت رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب- چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی‌نفع، مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام می‌کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):

اتفاق نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد مال صادر نماید و مال بایستی به مالک قانونی آن مسترد شود. در فرض سوال وقتی که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می‌شود و ثمنی که مجرم (انتقال‌دهنده مال غیر) اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می‌شود و در فرضی که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می‌شود به این شرح که وقتی که مالک شاکی است مبیع به وی مسترد می‌شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می‌شود.

آقای موسوی (مجتمع قضایی شهیدبهشتی):

در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چه شخصی شاکی خصوصی است، حالات مختلفی متصور می‌باشد. در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی ممکن است خریدار مال غیر باشد، در حالت دیگر ممکن است شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند، و در حالتی دیگر ممکن است هیچ‌یک از این دو شاکی خصوصی نباشد چرا که موضوع جنبه عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی‌العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به ندرت اتفاق می‌افتد.

حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.

اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در اینکه به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد می‌گردد تردیدی نیست مشکل از این جهت است که با توجه به اینکه صاحب مال شاکی نبوده و وجود ندارد و یا در فرض اخیر خریدار شاکی نبوده و وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟

به نظر می‌رسد در بین دو گزینه؛ فقدان تکلیف دادگاه کیفری در رد اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده و وجود ندارند با اینکه دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک‌تر است زیرا عدل و منطق قبول نمی‌کند در شرایطی که محکوم‌علیه هیچ علقه قانونی و شرعی بر مال یا ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه‌ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم کماکان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم‌علیه اخذ نموده و وفق ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می‌نماید.

ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد والا برای مطالبه عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می‌باشد و موضوع مشمول ضرر و زیان ناشی از جرم می‌شود (نظریات شماره ۳۸۲۲/۷ – ۲۳/۶/۱۳۷۶ و ۵۸۸۶/۷ – ۳۱/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی.)

آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):

رد مال در سوال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می‌شود.

اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد.

اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدار مسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و در صورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او، مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول‌المالک تحویل می‌شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):

هرچند در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده که انتقال‌دهنده، کلاهبردار محسوب می‌گردد لیکن عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف، قابل تصور است یکی کلاهبردار که بر اثر فریب دیگری مالی تحصیل نموده و نفر دوم که مالباخته است و بر اثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است در حالی که در قانون راجع به انتقال مال غیر سه طرف متصور است: ۱- انتقال‌دهنده ۲- انتقال‌گیرنده ۳- مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید، با این قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار بر اثر جرم تحصیل نموده است. لذا آنچه اصل است حکم مقرر در ماده یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می‌شود لذا در صورتی که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.

در فرضی که مالک شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفا در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مال در اختیار دادگاه باشد و شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. یا حالت دیگر اینکه خریدار نیز عالم به متعلق للغیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود در این صورت حکم به رد مالی که بر اثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده می‌شود.

در صورتی که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می‌شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):

فرض سوال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم کسی که مال غیر به او واگذار و انتقال یافته (منتقل‌الیه) از ناقل شاکی باشند. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت ماده مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح است: «… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود» در این بخش از ماده، رد اصل مال که نوعا امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون‌گذار موضوعیت دارد.

در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش نیز حکم صادر نماید و صاحب مال قاعدتا شاکی می‌باشد. در فرض سوال هم صاحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال یافته) و هم منتقل‌الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستند، هر دو شاکی که حق و مالشان را کلاهبردار برده، صاحب مال هستند النهایه اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعا به او تعلق داشته مسترد شده و آنچه که ما به ازاء آن از منتقل‌الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شده به همین شاکی باید مسترد گردد. به عبارت دیگر کلاهبردار (محکوم‌علیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه):

اتفاق آراء همکاران قضایی:

مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷، رد اموال مکتسبه در اثر کلاهبرداری است که در مانحن فیه همان ثمن اخذ شده از خریدار می‌باشد و در صورت شکایت خریدار مال غیر، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و تصریح قانون‌گذار به رد مال در ماده یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال باخته در موارد مذکور می‌باشد لیکن در خصوص رد مال فروخته شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور):

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود.

در فرض سوال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از اینکه صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر اصیل طبق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضرر و زیان خود را مطالبه می‌کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه ۲۹ تهران):

در مورد این سوال به نظر می‌رسد منظور طراح سوال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟

در مواد سه‌گانه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند… مصوب ۱۳۰۲ هیچ‌گاه این موضوع اشاره نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا حکم یا دستور به رد مال صادر ‌کند و این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال به مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است ولی با دقت در کل اجزاء مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک نیست – دیگری منتقل می‌کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می‌تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست حقوقی بنماید در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می‌ماند و در واقع این جزء قانون می‌خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند و می‌توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیه ۴ تهران):

نظریه اکثریت همکاران قضایی این است که در هر صورت اول به صاحب مال مسترد می‌شود و خریدار در صورت داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال می‌باشد که مستلزم تقدیم دادخواست است و البته چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه‌ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال کماکان در ید خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می‌ماند.

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب است و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این ماده کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مطابق ماده ۱ قانون‌گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق (ماده ۲۳۸) را منسوخ فرض نماییم.

در قانون سال ۱۳۶۷، قانون‌گذار مقرر نموده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود. بنابراین تحمیل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه افتراق قانون جدید با قانون سابق است.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نمی‌توان گفت بزه انتقال مال غیر، که خود تعریف جداگانه دارد (ماده ۱ قانون راجع به انتقال به غیرمصوب ۱۳۰۸) دقیقا با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفا قانون‌گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می‌نماید، مقرر نموده است و نظر به اینکه ارجاع قانون راجع به انتقال به غیر به ماده ۲۳۸ بوده است و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی‌الاصول موضوع رد مال اساسا در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است با این وصف در پاسخ به سوال با در نظر گرفتن مباحث فوق باید گفت: اولا در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی در ید کلاهبردار قرار گرفته به خریدار مسترد می‌شود و ثانیا: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست چه اینکه آنچه کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال،‌ لذا موظف به اعاده ثمن به خریدار است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می‌نماید. بدیهی است از این مجرای رجوع مالک به شخص کلاهبردار به عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوی حقوقی بلامانع است، لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در حق مالک موجه به نظر نمی‌رسد، ثالثا، در فرضی که هر دو شاکی باشند حسب آنچه در قسمت اولا و ثانیا آمده است، ثمن به خریدار مسترد می‌شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد می‌شود.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):

با توجه به اینکه در فرض سوال عمل مجرمانه کلاهبرداری مصور است نسبت به هر یک از اعمال متقلبانه بایستی تجزیه داشته باشیم. بایستی ببینیم چه مالی از چه کسی برده شده است؟

اگر شاکی خریدار باشد ثمن بایستی به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمی‌گردد. تنها فرض باقی‌مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می‌شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظریه وجود داشت:

  1. عده‌ای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را نمود.
  2. عده دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می‌بایستی به دادگاه مدنی مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری درخواست بازگشت مال را نماید. نظر اول در اولویت بود.

آقای پورقربان (دادسرای ناحیه ۱۰ تهران):

با توجه به اینکه [فروشنده مال غیر] با عملیات متقلبانه خود را به جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی تحویل داده خواهد شد هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول المالک باشد مطابق ماده ۲۸ ق.م عمل خواهد شد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون:

برای پاسخ به سوال مذکور سه فرض متصور است:

فرض اول – خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر متهم علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به رد مال نیز محکوم خواهد شد یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌شود.

فرض دوم – در این فرض خریدار شاکی است. در اینجا نیز متهم، طبق ماده یاد شده مجازات و به رد مال محکوم می‌گردد که در نتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به اینکه صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.

فرض سوم – در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین … به مجازات و رد مال محکوم می‌شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می‌شود و خریدار چون اعلام شکایت نکرده می‌تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.

توضیح اینکه در همه فروض یادشده چنانچه مال فروخته‌شده، غیرمنقول بوده و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیانا در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست بلکه مالک آن می‌تواند از طریق حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید و قلع و قمع بنا را بخواهد.

چک و سفته بدون تاریخ

چک و سفته از اسناد تجاری محسوب می شوند و در جامعه امروز موارد استفاده از آن ها بسیار زیاد است ولی متاسفانه اطلاعات حقوقی بیشتر مردم در این خصوص علی رغم شیوع فراوان آن بسیار اندک است قبل از ورود به جواب توصیه می شود نه تنها در این خصوص که قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری مجرب مشاوره حقوقی کنید.

اما بدون شک چک یا سفته بدون تاریخ دارای اعتبار است به این صورت که وقتی شما به دیگری چک بدون تاریخ یا سفته بدون تاریخ می دهید به این منزله است که به او وکالت داده اید که بتواند تاریخ دلخواه را بر روی آن درج کند.

بعضی چنین تصور می کنند که اگر دارنده چک با خط خود تاریخ دلخواه را در متن چک بنویسد این جعل است! در حالی که چنین برداشتی وجاهت قانونی ندارد و اشتباه می باشد. در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۲۱/۷ مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۵ مقرر داشته:

«سئوال – آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیارگذاشتن تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد جعل محسوب می شود یا خیر؟

دادن چکهای سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک ، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفا به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن رادریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست.»

بعضی چنین استدلال می کنند که چون چک بدون تاریخ از ناحیه صادر کننده به دارنده داده شده است این چک سند تجاری مورد نظر قانونگذار نمی باشد و صرفا به عنوان یک سند عادی معمولی محسوب می شود و نه یک سند تجاری که سند عادی در حکم اسناد رسمی است. این استدلال در رویه قضایی کشور جایگاهی ندارد و به درستی رویه قضایی و نظر عمده قضات چنین است که چک بدون تاریخ چک به معنای واقعی کلمه و مورد نظر قانونگذار است و فقط صادر کننده به دارنده این اجازه تلویحی را داده است که تاریخ مورد نظر خود را در متن چک درج کند.

چک و سفته بدون تاریخ

فقط آنچه اهمیت دارد این است که اگر صادر کننده چک بتواند ثابت کند – مثلا از طریق کارشناس خط – که چک را بدون تاریخ صادر کرده است جنبه کیفری چک مذکور ساقط می شود. بر طبق بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲ :«در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، چک قابل تعقیب کیفری نیست.» اما مطالبه وجه و جنبه حقوقی چک بدون تاریخ پابرجاست و دارنده می تواند علیه صادر کننده ظهر نویس و ضامن با رعایت مواعد قانون تجارت دادخواست بدهد و محکومیت تضامنی آن ها را از دادگاه بخواهد.

در خصوص سفته، وجه کیفری بلامحل بودن و امثال آن وجود ندارد و فقط جنبه حقوقی دارد که قطعا دارنده سفته می تواند با درج تاریخ وجه آن را از طریق واخواست یا دادگاه مطالبه کند.

شکایت از پزشک

باوجودی که پزشکان متعددی در کشور وجدان کاری را سرلوحه انجام امور خود کرده اند اما معدود افرادی هستند که با گرفتن زیر میزی معامله با جان و سلامت بیمار در قبال دریافت پول را رواج داده اند.

به گزارش افکارنیوز، مسوولیت پزشکی را می توان یکی از مهمترین بحث در حوزه مشاغل به شمار آورد زیرا همان طور که گفته شد پزشکان به طور مستقیم با جان و سلامت بیماران سر و کار داشته و هر گونه قصور آنها در انجام وظایف می تواند منجر به فجایع انسانی شود.

پدیده مذموم زیرمیزی چند سالی است که همانند غده ای بدخیم پیکره جامعه پزشکی را مرود حمله قرار داده و سبب شده تا برخی از پزشکان بدون توجه به سوگندشان، حرمت و اخلاق پزشکی را به داوی فراموشی بسپارند.

این در حالی است که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت و درمان در جامعه باید هرچه سریعتر با این معضل به عنوان یک فساد برخورد کرده و هرچه زودتر این غده بدخیم را ریشه کن کند تا شاید بیماران فارغ از هزینه های گزاف ، تنها به درد خود بیاندیشند.

مسوولیت‌های یک پزشک

پزشکان در برابر بیماران چند مسوولیت اصلی برعهده دارند؛ مسوولیت اخلاقی، مسوولیت مدنی که شامل مسوولیت قراردادی و مسوولیت قهری می‌شود.(مسوولیت قراردادی مربوط به اجرا نکردن مفاد تعهد ناشی از قرارداد است مانند قراردادی که بین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می‌شود و مسوولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست.)

مسوولیت کیفری یا جزایی پزشک از جمله دیگر مسوولیت های وی است که پزشک باید مرتکب یکی از این جرایم در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسوول به یکی از مجازات‌های مقرر محکوم می شود و مسوولیت مسوولیت انتظامی یا حرفه‌ای  را به عنوان مسوولیت چهارم و یا آخر پزشکان در نظر گرفته اند که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.

جرایم قابل شکایت کدامند؟

بیمار به خاطر کدامیک از مسوولیت‌ها و تخلفات می تواند از پزشکان شکایت کند؟

۱- تخلفات انتظامی پزشکان که مهم‌ترین موارد آن عبارتند از: به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن برای معالجه و درمان، سهل‌انگاری درانجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و مواردی مانند این.

۲-جرایم ناشی از اعمال پزشکی که در این نوع جرایم علاوه بر اینکه مرتکب باید پزشک باشد کاری هم که انجام داده است باید مربوط به امر پزشکی و درمانی باشد. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم‌آمیز و سقط جنین از مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می‌شوند.

برای ثبت شکایت چه کنیم؟

نخستین محل برای شکایت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با  قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) است که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.

سومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.

یادتان باشد در تمام این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

سامانه ۱۴۹۰

یکی از تخلفاتی که در سال های اخیر بسیار گسترش یافته، گرفتن زیرمیزی از سوی پزشکان است به همین دلیل وزارت بهداشت سامانه  تلفنی ۱۴۹۰ را برای دریافت شکایت های مردمی از اخذ زیرمیزی پزشکان در نظر گرفته است.

اعلام برائت پزشک

در بسیاری از موارد و زمانی که پزشکان با یک عمل جراحی و یا اقدام پزشکی دیگری که تا حدودی خطرناک باشد بخواهند بیمار خود را درمان کنند اصلا ریسک آن را خودشان نمی‌پذیرند و قبل از انجام عمل حتما از خانواده بیمار رضایت‌ می‌گیرند و احتمال خطرناک بودن اقدام پزشکی را به آنها یادآوری می‌کنند. البته برای اینکه محکم‌کاری بیشتری هم انجام شود طبق اوراق خاصی بیمار فرم برائت‌نامه را برای معافیت پزشک از مسوولیت پر می‌کند زیرا در حال حاضر جلب رضایت بیمار برای مسوول نبودن پزشک کافی نیست. توضیح اینکه در قانون و برای این مورد خاص میان اخذ برائت و رضایت از بیمار فرق وجود دارد.

اگر می‌خواهید رضایت بدهید

اگر خدای ناکرده پزشکی مشکلی را برای شما ایجاد کرده است و بعد از طی کلی دردسر به هر دلیل تصمیم دارید رضایت بدهید بدانید که چون این گونه جرام معمولا جنبه خصوصی دارد با اعلام رضایت، شکایت شما به طور کلی رفع می‌شود.

شکایت های بی‌دلیل

بد نیست این را نیز بدانید که بعضی از شهروندان فکر می‌کنند هر گاه مشکلی برای بیمارشان پیش آمد حتما پزشک مقصر بوده است که این اصلا تفکر مناسبی نیست زیرا در اکثریت قریب به اتفاق موارد پزشکان تمام تلاش خود را انجام می‌دهند و واقعا چاره‌ای برای نجات بیمار وجود نداشته است.

بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشید که نزدیک به ۶۰ درصد شکایات طرح شده علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه آنها می شود و به عبارت بهتر حدود دو سوم این شکایات بی‌اساس است.

قانون و جرایم در نظر گرفته شده برای اخذ زیرمیزی

در برخی موارد میزان جریمه و یا تنبیه و مجازات در نظر گرفته شده  با قصور اتفاق افتاه همخوانی و تناسب ندارد.

برای نمونه گاهی برای تخلفی بسیار بزرگ ، جریمه ۲۰۰ هزار تومانی تعیین شده ، در حالی که میزان جریمه نقدی اخذ زیرمیزی به صراحت در قانون آمده است.

جریمه نقدی به میزان ۲ برابر اضافه دریافتی از بیماران و توبیخ کتبی و درج در پرونده برای بار اول ، جریمه نقدی به میزان ۵ برابر مبلغ دریافتی و لغو پروانه و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی برای تخلف بار دوم و جریمه نقدی به میزان ۱۰ برابر اضافی دریافت و لغو پروانه مسئول فنی و لغو پروانه تاسیس بیمارستان در بار سوم تخلف از جمله جریمه های مقابله با پدیده زیرمیزی است.

نحوه شکایت از قاضی

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شکایت از قضات» را بررسی کنیم.

یکی از پرسش‌هایی که ممکن است پس از مراجعه به دادگستری برای ما پیش بیاید این است، در صورتی که قاضی در تشخیص موضوع یا صدور رأی دچار اشتباه یا قصور شود، چاره چیست؟ فرض کنید که حقی از شما ضایع شده است؛ برای نمونه، مالی را به شخصی فروخته‌اید، ولی او بهای آن را پرداخت نمی‌کند. یا آنکه مال خود را جهت نگهداری و امانت به دیگری سپرده‌اید، ولی او با سهل‌انگاری آن را تخریب کرده یا از بین می‌برد. در همه این موارد جهت احقاق حق خود، شکایت به دادگستری می‌برید؛ یعنی جایی که قرار است به داد شما برسد.

می‌توانید تصور کنید چه حال بدی به شما دست می‌دهد اگر همین مرجعی که قرار است حق را به حق‌دار برساند با اشتباه یا حتی از روی عمد موجب تضییع مضاعف حق شما شود؟ فرض کنید قاضی بدون بررسی دقیق مدارک، خریدار را به پرداخت ثمن معامله محکوم نکرده یا از شما در قبال خسارت وارده از جانب شخصی که ملزم به نگهداری از مال‌تان بوده، حمایت نکند. آن وقت شما باید بنشینید و از دست رفتن مالتان را تماشا کنید؟

خوشبختانه، می‌توانید در صورت لزوم از قاضی پرونده‌تان شکایت کنید. مهمترین قانونی که در این موارد به کمک ما می‌آید، قانون اساسی کشورمان است. اصل ۱۷۱ این قانون می‌گوید در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نحوه شکایت از قاضی

حال پرسش این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا مراجعه کرد؟ در وهله‌ی نخست، شاید به نظر برسد که مثل بقیه‌ی موارد جبران خسارت، دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موارد را نیز دارند. یعنی شما دادخواست بدهید و از دادگاه عمومی حقوقی (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌های حقوقی را دارد مگر در مواردی که قانون، دادگاهِ دیگری را صالح دانسته باشد) بخواهید که چون یک قاضی در رسیدگی به پرونده شما مرتکب اشتباهی شده و به این خاطر به شما ضرری وارد شده، آن قاضی را به جبران خسارت شما محکوم نماید. این‌طور نیست. همه‌ی قضات صلاحیت رسیدگی به اشتباهات یا تقصیرات همکارانشان را ندارند. برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند.

مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد. باید بدانید در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

نکاتی که باید در نظر بگیرید

اما باید چند نکته را هم مد نظر داشت. نخستین مسأله این است که احراز اشتباه یا تقصیر قاضی از یک طرف و ایجاد رابطه بین این اشتباه و تقصیر و ضرر وارده به شما، ضروری است و امر ساده‌ای هم نیست. یعنی وقتی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و شکایت از قاضی می‌کنید، باید بتوانید اثبات کنید که اولا قاضی مرتکب اشتباه شده است، ثانیا به شما ضرری وارد شده و ثالثا این ضرر به دلیل آن اشتباه یا تقصیر به شما وارد شده است؛ به این مورد آخر «رابطه سببیت» می‌گویند.

نکته‌ی مهم بعدی این است که در هر امر انسانی خطا وجود دارد (همان جمله‌ی معروف انسان جایز الخطاستِ خودمان). بنابراین باید بدانیم که قضاوت نیز از این مسأله مستثنی نیست و به دلیل ماهیت کار خطاهای بیشتر و مهمتری را نیز به وجود می‌آورد. مهم این است که این خطاها جبران شوند که قوانین کشور ما این امکان را فراهم آورده‌اند. حال در نظر بیاورید که هر قاضی این ترس را داشته باشد که نکند به خاطر هر خطای کوچکی مجبور شود از حساب خود خسارت را جبران کند. این ترس شاید تا جایی به دقت وی کمک نماید، اما از جایی به بعد تنها اثر مخرب خواهد داشت. قضاوت از شریف‌ترین مشاغل جامعه است. قضات باید با تمرکز و اطمینان خاطر به مشکلات مردم رسیدگی نمایند. به همین دلیل است که در بعضی نظام‌های حقوقی، حتی در صورت تقصیر قاضی هم جبران خسارت با دولت خواهد بود. همه‌ی اینها یعنی به خاطر هر خطای کوچک و هر ضرر قابل اغماضی انگشت اتهام را به سوی قضات نگیریم. و البته که از حقوق خود هم نگذریم.

راهنمای شکایت در دیوان عدالت اداری

الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):

  1. برگ داد خواست:

۱-۱)بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست  می باشد که  باید به زبان فارسی بر روی برگه های مخصوص چاپی تنظیم شود. تهیه برگ دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی  دیوان میسر است.

۲- درج مشخصات شاکی بر روی برگ دادخواست:

۲-۱) اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید  به صورت صحیح درج گردد به طوریکه اعداد(۲و۳)و یا (۰ و۵) و(۶و ۴) با یکدیگر اشتباه نشوند.

  • شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را درج نماید.

۲-۲) اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شماره تماس و کد ملی دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور (طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

۲-۳) نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.

۳-درج مشخصات طرف شکایت برروی برگ دادخواست:

۳-۱) نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری).

۳-۲) نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت (در صورت امکان).

۴- درج موضوع شکایت وخواسته برروی برگ دادخواست:

  • موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری شود.

۵- درج شرح و متن شکایت برروی برگ دادخواست:

۵-۱)از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب به صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و پس از حروف چینی(تایپ) ابتدا تصحیح و سپس به دیوان ارائه شود.

۵-۲) امضاءیا اثر انگشت شاکی یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست باشد.

۶- ارائه مدارک ودلایل مورد استناد:

۶- ۱)دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

۶-۲)برابر ماده ۲۰ قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست داد خواست شود و تصویر مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود

– در صورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی شود.

– در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره ۲ ماده فوق اقدام گردد.

۶-۳) تصویر شناسنامه وکارت ملی

۶-۴) ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

۶-۵ )درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

۶-۶)هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

۶-۷) شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد.  در این صورت لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت  مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به صراحت درج شده باشد.

– کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست(پایه یک دادگستری) می توانند در دیوان وکالت نمایند.

۷-پرداخت هزینه دادرسی

۷-۱) الصاق صدو پنجاه هزار(۱۵۰۰۰۰) ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی ونیز دادخواست اعاده دادرسی الزامی است.

۷-۲) هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال تمبر داد گستری بوده که بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

۸- رعایت مهلت تقدیم داد خواست:

۸-۱)مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است .

۸-۲)در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

۹-تحویل دادخواست:

۹-۱) پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست، وضمایم می بایست از طریق پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استانها تحویل شود.

۹-۲)تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه دیوان یا دفاترنمایندگی مستقر در مراکز استان ها در صورت مراجعه حضوری یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی در صورت ارسال از طریق پست ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.

۹-۳) در صورت مراجعه به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران( به نشانی:بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران زمین ) یا دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها رسیدی شامل: شماره رهگیری ۱۶رقمی ، تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شماره رمز به شما ارائه می شود .

۹-۴) پس از تعیین شعبه، “شماره پرونده ۱۶ رقمی” و “شعبه رسیدگی کننده”  از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره ۵۱۲۰۰) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد.

۹-۵)در صورت تقدیم داد خواست به صورت پستی،می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به ۵۰۰۰۲۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.

۱۰-درخواست صدور دستور موقت:

۱۰-۱) چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

۱۰-۲) چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

۱۱-به سوال صدر داد خواست “آیا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ “صادقانه پاسخ دهید.

ب:مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان بر اساس اهم دستگاه های اجرایی طرف شکایت:

۱-مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

۱-۱)تصویر آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون های شهرداری نظیر کمیسیون ماده ۷۷

۱-۲) گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد در صورتی که به آن اعتراض نشده باشد.

۱- ۳)تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

۱- ۴)تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.

۲)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

۲-۱)موضوع خواسته هزینه سفر: تصویراحکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).

۲-۲) موضوع اخراج از محل خدمت : تصویرحکم اخراج به انضمام ابلاغیه رای، تصویر حکم کارگزینی، تصویر رأی قطعی بدوی یا تجدیدنظر صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.

۲-۳) موضوع خواسته تبدیل وضعیت استخدامی:  تصویرآخرین حکم کارگزینی، گواهی میزان ساعات تدریس در هفته به تفکیک سال، از ابتدای خدمت تا تاریخ جاری.

تذکر: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش، می بایست طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر گزار نموده است قرار دهند.

۳)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

۳-۱) تصویر آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف

۳-۲)  در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

۳-۳)  در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

۴)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:

۴-۱) موضوع خواسته سنوات بازنشستگی: تصویرحکم بازنشستگی، مدارک پرداخت حق بیمه ، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

۴-۲) موضوع خواسته احتساب سنوات خدمتی: گواهی اشتغال تمام وقت دولتی، تصویر حکم بازنشستگی(در صورت بازنشستگی)، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

۴-۳) موضوع خواسته احتساب حق بیمه : رای صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است،  حکم کارگزینی در صورتی که شاکی مستخدم دولت باشد،مدارک پرداخت حق بیمه

۴-۴) موضوع خواسته مستمری از کارافتادگی: تصویر آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)، مدارک پرداخت حق بیمه ، مدارک کارگزینی

۴-۵) موضوع خواسته برقراری مستمری توسط وراث: گواهی انحصار وراثت،  مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

۴-۶) موضوع خواسته برقراری مستمری قطع شده وراث : مدارک پرداخت حق بیمه،ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ، گواهی انحصار وراثت

۵) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت دستگاه های نظامی و انتظامی:

۵-۱) موضوع خواسته احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

۵-۲) موضوع خواسته پرداخت فوق العاده حق اشعه: تصویر حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد ، مستندات استحقاق شاکی

۵-۳) موضوع خواسته اعتراض به آراء کمیسیون های اداری: تصویر آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر، تصویر حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد، سایر مستندات

۵-۴) موضوع خواسته اعاده به خدمت: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی ، سایر مستندات

پ)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست  بر اساس مهمترین موضوعات مورد شکایت

۱-اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری: تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر،مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)

۲- اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی: تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر

۳- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: تصویرحکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه

۴- اعتراض به آراء هیات های گزینش:  تصویرآراء بدوی و تجدیدنظر

۵- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی،مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون

۶- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: تصویر حکم بازنشستگی ، سایر مستندات

۷- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی ، حکم اخراج یا ابلاغیه حکم

۸-موضوعات مرتبط با مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم

۹-درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی

۱۰-اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی،تصویرحکم اخراج یا ابلاغیه حکم ،تصویرحکم کارگزینی

۱۱-درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی

۱۲-  موضوعات مربوط به گمرک: اظهار نامه، ضمانت نامه بانکی ،سایر مدارک و مستندات

۱۳- اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در استانداریها: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات

۱۴- اعتراض به  اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن، سایرمستندات

۱۵- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر ، سایر مستندات

۱۶- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت ، سایر مستندات

۱۷- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:  مصوبه کمیسیون ، تصویر مصدق اسناد مالکیت ، سایر مستندات

۱۸- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها: تصویر رای کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت ، سایر مستندات

۱۹- اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:  تصویر رای کمیسیون ، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات

۲۰- اعتراض به رای هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹ و۲۰ قانون توزیع عادلانه آب: تصویر رای هیات سه نفری ، تصویر رای هیات پنج نفری ،تصویر مصدق اسناد مالکیت ، مستندات داشتن حقابه

۲۱- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:  آگهی مربوط ،رای کمیسیون ماده ۴ آئین نامه ، تصویر مصدق مدارک مالکیت ،سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»: تصویر رای کمیته فنی ، پروانه دفتر خدماتی ،سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»: تصویر مصدق رای کمیسیون، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا،سایر مستندات

۲۴- اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات

تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مذکور، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

ت) راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی:

۱)کلیه آرا شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد.

 ۲) اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران  ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه مرکزی یا دفاتر نمایندگی دیوان  مستقر در دادگستری مراکز استان ها،تجدید نظر خواهی نمایند.

۳)داد خواست تجدیدنظرخواهی باید روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود که در آن می بایست مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه ،شماره ،تاریخ رای تجدید نظر خواسته، شعبه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته، تاریخ ابلاغ رأی ، دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردی که درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت و درج شود.

ج)راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

۱)داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت” موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی” با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تقدیم می گردد .

۲)هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان برابر دویست هزار ریال می باشد و طرح آن توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست .

۳)جهات اعاده دادرسی به شرح ذیل است:

۳-۱) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

۳-۲) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳-۳) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

۳-۴) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

۳-۵) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

۳-۶) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

۴)مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای ۳-۱، ۳-۲و ۳-۳ ، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای ۳-۴،۳-۵ و ۳-۶  ، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد

چ) شرایط جلب ثالث:

هرگاه شاکی ،جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .

ح)شرایط ورود ثالث:

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.

خ)اعتراض ثالث:

آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق شخص ثالث خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.

نحوه گرفتن گذرنامه

برخی از آقایان، نخستین کاری که پس از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت انجام می دهند رفتن به دنبال گرفتن گذرنامه است، بدون آنکه نیازی به آن داشته باشند! خب به هر حال ممکن است یک دفعه یک سفر زیارتی یا تفریحی و یا کاری به خارج از کشور پیش بیاید. مسلماً نخستین چیزی هم که برای عبور از مرزهای قانونی کشور لازم است همین گذرنامه محسوب می شود. تا همین چند سال قبل، گذرنامه های خانوادگی و چند نفره هم صادر می شد اما حالا اداره های گذرنامه برای نوزادان هم گذرنامه جدا صادر می کنند و دیگر چیزی به نام گذرنامه های چند نفره وجود ندارد.

pass2

گرفتن گذرنامه بر خلاف آنچه تصور می شود کار چندان پیچیده ای نیست. اگر مدارک تان جور باشد و کمی اطلاعات داشته باشید شاید کمتر از یک ساعت وقت تان را بگیرد. ما اینجا قرار است مراحل انجام این کار را به شما بگوییم تا بدون دردسر و در کمترین زمان ممکن این کار را انجام دهید. یادتان باشد که مراحل صدور یا تعویض گذرنامه چندان تفاوتی با هم ندارد.

مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰

محل صدور و تعویض گذرنامه، دفاتر پلیس +۱۰ است. در این دفاتر، یک پوشه در اختیار شما قرار می گیرد که باید فرم داخل آن را پر کنید و مدارک تان را داخل آن قرار دهید. البته قرار است در دفاتر شهر تهران، این پوشه حذف و یک فرم با شناسه الکترونیکی صادر شود.

 خانم ها برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه نامه رسمی همسر دارند. آنها باید به دفتر خانه های اسناد رسمی بروند و یک اجازه محضری از همسرشان بگیرند، بانوان مقیم خارج احتیاجی به اجازه محضری همسر ندارند

گفته شده که تا چند وقت دیگر، این پوشه به طور کلی از فرآیند صدور با تعویض گذرنامه در سراسر کشور حذف خواهد شد. فعلاً برای تهیه پوشه می توانید به مراکز پستی مراجعه کنید و بعد از تهیه مدارک، راهی دفاتر پلیس +۱۰ شوید. برای پیدا کردن نشانی نزدیک ترین دفتر به شما می توانید به سایت اینترنتی epolice.ir بروید. در بخش تماس با ما، امکان جست وجوی نزدیک ترین دفتر به شما وجود دارد.

مدارک لازم را جور کنید

اساساً بخش اصلی کار صدور یا تعویض گذرنامه، همین جمع وجور کردن مدارک لازم است. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی با تأیید به ثبت احوال برای تمامی متقاضیان، جزو نخستین مدارک به حساب می آید. اگر قصد تعویض یا تمدید گذرنامه تان را دارید باید اصل آخرین گذرنامه تان را هم تحویل دهید یک قطعه عکس ۶ در ۴ رنگی با زمینه سفید هم باید به مدارکتان ضمیمه کنید یادتان باشد نباید بیش از ۶ ماه از تاریخ انداختن این عکس گذشته باشد. در ضمن آقایان بدون کلاه، عینک، کراوات و زیورآلات و آرایش خاص مو و محاسن باید عکس بگیرند به طوری که پیشانی و گوش ها مشخص باشد همچنین رنگ لباس و زمینه عکس یکسان نباشد. خانم ها هم با حجاب کامل، بدون آرایش و زیور آلات عکس بگیرند.

خانم ها به محضر خانه بروند

برای صدور گذرنامه، یکسری مدارک اختصاصی هم لازم است. خانم ها برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه نامه رسمی همسر دارند. آنها باید به دفتر خانه های اسناد رسمی بروند و یک اجازه محضری از همسرشان بگیرند، بانوان مقیم خارج احتیاجی به اجازه محضری همسر ندارند همچنین اقامت با گذرنامه ایرانی قابل قبول است. بانوانی که همسرشان فوت کرده، باید اصل گواهی فوت همسر یا اصل شناسنامه باطل شده همسر و بانوان مطلقه باید اصل طلاق نامه را ارائه کنند. در ضمن این اجازه نامه فقط برای خانم ها نیست بلکه فرزندان زیر ۱۸سال هم نیاز به اجازه محضری از سوی پدر یا قیم قانونی دارند. مدرک اختصاصی آقایان هم که معلوم است؛ ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت البته فقط نوع هوشمند قابل قبول است.

هزینه ها را پرداخت کنید

حالا که مدارک تان را به طور کامل فراهم کرده و در پوشه مربوطه گذاشته اید باید هزینه ها را هم پرداخت کنید. بخشی از هزینه ها مربوط به عوارض نیروی انتظامی و شهرداری و بخشی هم مربوط به خود هزینه دفاتر پلیس +۱۰ و هزینه های پستی و … است. نکته اساسی در این زمینه این است که بخش واریزی به حساب شهرداری و نیروی انتظامی را به هیچ وجه نباید از طریق اینترنت یا عابر بانک پرداخت کنید یا باید مستقیم به بانک ملی بروید و فیش بگیرید و با اینکه از طریق دستگاه های کارتخوان موجود در دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنید.

منتظر آقای پستچی باشید

کار شما به پایان رسیده و حالا باید منتظر پست شدن گذرنامه به نشانی ای که اعلام کرده اید باشید. حدود ۶ تا ۸ روز زمان می برد تا گذرنامه به شما تحویل داده شود. البته ممکن است این زمان به دلیل مراجعه پستچی و نبودن شما در نشانی ارائه شده بیشتر هم بشود. در ضمن ممکن است که استعلام هایی که اداره گذرنامه برای شما می گیرد هم با مشکل مواجه شود که این مشکلات به شما اطلاع داده خواهد شد. این نکته را هم یادتان باشد که همه افراد بالای ۶ سال برای گرفتن گذرنامه باید به دفاتر پلیس +۱۰ بروند و در پایان کار، رسیدی دریافت کنند. این رسید را باید در زمان آمدن پستچی، به او تحویل دهید تا گذرنامه را تحویل بگیرید.

چند نکته در خصوص مدارک

عکس دختران بالای ۵ سال باید با حجاب کامل باشد.
افراد بالای ۱۵ سال باید شناسنامه عکسدار ارائه کنند.
افراد زیر ۱۵ سال باید گواهی اشتغال به تحصیل، دفتر چه بیمه یا گذرنامه عکسدار ارائه کنند.

 اگر گذرنامه تان دارای اعتبار است و با همین اعتبار، مخدوش یا گم شده، نباید ابتدا به دفاتر پلیس+۱۰ بروید. ابتدا باید به اداره گذرنامه واحد غرب تهران واقع در یافت آباد، بلوار معلم، نرسیده به چهارراه قهوه خانه مراجعه کنید

برای کودکان زیر ۶ سال، والدین کودک با حضور در دفاتر باید یک قطعه عکس از کودک خود در مدارک قرار دهند.
در مورد بازنشستگان نظامی که ۵ سال تمام از بازنشستگی آنها نگذشته است ارائه نامه از حفاظت یگان مربوطه الزامی است.
بازنشستگان نظامی که ۵ سال از بازنشستگی آنها می گذرد باید اصل و کپی کارت کانون بازنشستگان را ارائه دهند.
نظامیان شاغل باید نامه موافقت حفاظت یگان مربوطه را ابتدا به دبیرخانه اداره گذرنامه ارائه و پس از ثبت، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ارائه کنند.

گذرنامه های گمشده

اگر گذرنامه تان دارای اعتبار است و با همین اعتبار، مخدوش یا گم شده، نباید ابتدا به دفاتر پلیس+۱۰ بروید. ابتدا باید به اداره گذرنامه واحد غرب تهران واقع در یافت آباد، بلوار معلم، نرسیده به چهارراه قهوه خانه مراجعه کنید. آنجا به شما نامه ای خواهند داد و با آن نامه باید به دفاتر پلیس +۱۰ بروید.
اگر به هر دلیلی ممنوع الخروج شده اید برای دانستن علت این ماجرا و بررسی این ممنوعیت هم باید به همان اداره گذرنامه واحد غرب تهران مراجعه کنید.
اگر گذرنامه تان اعتبارش پایان یافته و بعد مخدوش یا گم شده است، دیگر نیازی به مراجعه به اداره گذرنامه نیست و مستقیم به دفاتر پلیس +۱۰ بروید.
اگر قصد باطل کردن گذرنامه ای با اعتبار بالای یک سال را دارید باید ابتدا به اداره های گذرنامه بروید. به غیر از واحد غرب که نشانی اش در بالا بیان شد، ۲اداره گذرنامه دیگر هم در تهران وجود دارد؛
اداره گذرنامه تهرانپارس: فلکه اول تهرانپارس- بلوار پروین- اداره گذرنامه تهرانپارس- طبقه دوم
اداره گذرنامه شهر ری: بزرگراه فدائیان اسلام- بلوار بسیج- جنب اداره گاز.

آقایان بالای ۵۰ سال احتیاج به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

اگر در زمان انتظار برای گرفتن گذرنامه هستید و می خواهید که از انجام مراحل کار مطمئن شوید لازم نیست شال و کلاه کنید و به دفاتر پلیس +۱۰ بروید. شما می توانید با سامانه پیامکی ۱۱۰۰ این مراحل را پیگیری کنید. برای اینکه مطلع شوید که چطور با این سامانه کار کنید، یک علامت سوال (؟) به همین شماره پیامک کنید. با فرستادن عدد۱ به این سامانه، عضو این سامانه می شوید.
کسانی که اقدام به تعویض کارت پایان خدمت یا معافیت قدیمی به هوشمند کرده اند، بعد از ۲۴ ساعت می توانند با ارائه برگه ثبت درخواست تعویض کارت برای درخواست صدور یا تعویض گذرنامه اقدام کنند.
دانشجویان یا دانش آموزان پسر برای خروج از کشور باید نامه از محل تحصیل خود دریافت و به سازمان نظام وظیفه عمومی بدهند و بعد از آن با گذاشتن وثیقه، مراحل دریافت گذرنامه موقت دانشجویی یا دانش آموزی را طی کنند.

نوع هزینه
مبلغ
حساب یا دریافت کننده
واریزی نیروی انتظامی
 ۷۵۰۰۰۰ ریال
۲۱۷۱۱۵۱۳۰۱۰۰۷ (بانک ملی)
واریزی شهرداری
۳۷۵۰۰ ریال
۳۱۱۱۰۰۰۰۴۸۰۰۶در تهران و در سایر شهرها به شماره حساب شهرداری استان که می توان از دفاتر گرفت
هزینه دفاتر پلیس +۱۰
۱۹۲۰۰۰ ریال
 پرداخت به خود دفاتر پلیس +۱۰
هزینه پستی
 ۴۳۶۰۰ ریال
 اداره پست
هزینه فرم گذرنامه جدید با شناسه الکترونیکی
 ۱۰۰۰۰ ریال
 پرداخت به خود دفاتر پلیس +۱۰
هزینه اجازه محضری
 ۲۵۰۰۰۰ ریال
دفتر خانه اسناد رسمی

بهترین راه دریافت گذرنامه | پایگاه خبری تراز 

صدور و تعویض گذرنامه مخصوص ایرانیان خارج از کشور

اطلاعات لازم جهت تجدید، تمدید و تفکیک گذرنامه

مدارک لازم جهت تجدید(تعویض) گذرنامه (Renewal)

۱ـ اصل گذرنامه

۲ـ تکمیل فرم شماره۱ (پشت صفحه)

۳ـ اصل شناسنامه جدید ایرانى و یک نسخه کپى خوانا از کلیه صفحات شناسنامه متقاضى و همراهان در گذرنامه

۴ـ چهار قطعه عکس جدید(عکسها باید ظرف ۶ماه گذشته گرفته شده باشند.) ۳×۴ سانتیمتر PASSPORT PICTURE رنگی از روبرو، واضح و با زمینه روشن، عکسها بدون عینک و کلاه، عکسهاى بانوان و دوشیزگان ۹ سال به‌ بالا با حجاب کامل بوده بطوریکه فقط گردى صورت نمایان باشد و پشت کلیه عکس‌ها نام و نام‌خانوادگی درج گردد.(عکس‌هاى کامپیوترى قابل قبول نمی‌باشند.)

لطفاً جهت جلوگیرى از انعکاس جوهر بین عکسها ورقه‌هایى قرار دهید.

۵ـ کپى ورقهI-94 یا کپى از دو طرف کارت اقامت یا مدرکی دال بر وضعیت اقامت در آمریکا و براىمشمولین ماده ۹۸۹ قانون مدنى(دارا بودن تابعیت خارجى) قبل از ارسال مدارک از نمایندگى تقاضاى فرم شماره ۹۸۹ و در صورت پناهنده بودن تقاضاى فرم شماره ۷۲۳ شود.

۶ـ چنانچه فرد یا افراد دیگرى بعنوان همراه در گذرنامه هستند براى هر کدام نیز سه قطعه عکس جداگانه(با مشخصات ذکر شده در پشت عکسها) مورد نیاز است. صدور گذرنامه جداگانه جهت فرزندان بالاى ۱۸سال الزامى است.(به قسمت تفکیک گذرنامه رجوع شود.)

۷ـ هزینه تجدید(به فهرست هزینه خدمات کنسولى فرم شماره ۶۰۰ ردیف شماره ۱ رجوع شود.)

مدارک لازم جهت تجدید(تعویض) گذرنامه دانشجویان

دانشجویان واجد شرایط بر طبق ضوابط وزارتخانه‌هاى علوم، تحقیقات و فناورى یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکى از پرداخت هزینه گذرنامه معاف مى‌باشند. مدارک مورد نیاز دانشجویان علاوه بر موارد ذکر شده فوق(تجدید گذرنامه) به شرح ذیل مى‌باشد :

۱ـ اصل ریز نمرات از شروع تحصیل تاکنون با مهر برجسته دانشگاه

۲ـ برگ اشتغال به تحصیل از دفتر مشاور دانشجویان خارجى دانشگاه، (دانشجویان داراى کارت اقامت دائم و یا متولدین آمریکا از دفتر ثبت نام دانشگاه) با ذکر رشته و مقطع تحصیلی(کارشناسى، کارشناسى ارشد و یا دکترا) تاریخ شروع و اتمام تحصیلات، ممهور به مهر برجسته دانشگاه.

۳ـ اصل برگI-20 و I-94 معتبر(دانشجویان داراى کارت اقامت دائم تصویر دو طرف کارت اقامت را ارسال دارند.)

۴ـ تکمیل فرم شماره ۵۴ (در خواست‌نامه تسهیلات دانشجوئى) به همراه یک قطعه عکس

۵ـ تصویر مدرک مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه عمومى(معافیت تحصیلى، کارت پایان خدمت، کارت معافیت دائم و غیره) دانشجویان داراى کارت اقامت دائم و یا متولدین آمریکا جهت دریافت معافیت تحصیلى به فرم شماره ۶۱ رجوع نمائید.

مدارک لازم جهت تمدید گذرنامه(Extension)

هموطنانى که گذرنامه جدید دریافت نموده‌اند، باید شش ماه قبل از اتمام اعتبار ۵ساله اول نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.

۱ـ اصل گذرنامه

۲ـ تکمیل فرم شماره ۱ (پشت صفحه)

۳ـ یک قطعه عکس جدید

۴ـ وضعیت اقامت(به بند شماره ۵ قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود.)

۵ـ هزینه تمدید(به فهرست هزینه خدمات کنسولى فرم شماره ۶۰۰ ردیف شماره ۲ رجوع شود.) ضمناً هزینه تمدید گذرنامه دانشجویان با ارائه مدارک درخواست شده در تجدید گذرنامه دانشجویان رایگان خواهد بود.

مدارک لازم جهت تفکیک گذرنامه(گذرنامه جداگانه)

۱ـ صدور گذرنامه جداگانه جهت فرزندان بالاى ۱۸سال الزامى است.

۲ـ اصل گذرنامه‌اى که آخرین بار با آن از ایران خارج شده است.(در صورت همراه بودن در گذرنامه باطله قبلى ارسال اصل آن الزامیست.)

۳ـ تکمیل فرم شماره ۱ (پشت صفحه) جهت دارنده گذرنامه و هر یک از متقاضیان تفکیک گذرنامه جداگانه

۴ـ اصل شناسنامه جدید همراه یا همراهانى که تقاضاى دریافت گذرنامه جداگانه دارند.

۵ـ تقاضاى کتبى(پدر یا قیم براى فرزند زیر ۱۸سال) مبنى بر تفکیک یا صدور گذرنامه

۶ـ چهار قطعه عکس جدید جهت هر یک از متقاضیان گذرنامه جداگانه(به بند شماره ۴ قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود.)

۷ـ وضعیت اقامت(به بند شماره ۵ قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود.)

۸ـ هزینه تفکیک(به فهرست هزینه خدمات کنسولى فرم شماره ۶۰۰ ردیف شماره ۳ رجوع شود.)

نکات مهم :

۱ـ آن دسته از هموطنانى که براى مسافرت و یا اقامت کمتر از ۶ماه به ایران مسافرت مینمایند باید نسبت به اخذ مهر خروج از کشور از این نمایندگى اقدام نمایند. لذا براى صدور مهر خروج در گذرنامه با تکمیل فرم شماره ۳۰۰ و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند.

۲ـ با توجه به باطل شدن شناسنامه‌هاى قدیمىس نسبت به تعویض آن با درخواست فرم تعویض شناسنامه(شماره ۴۲۳) اقدام شود.

۳ـ کلیه مشمولین خدمت نظام‌وظیفه عمومى که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۷۶ از کشور خارج شده‌اند و فاقد کارت پایان خدمت مى‌باشند، مى‌توانند با تقاضاى فرم شماره ۳۰۱ از نمایندگى مهر خروج مشمولین یکبار در سال دریافت نمایند.

۴ـ قبل از ارسال هرگونه مدرک، شماره گذرنامه را یادداشت و نزد خود نگهدارى نمائید.

نحوه برخورد با همسایه مردم آزار

بهترین رفتار با همسایه مردم آزار

بهترین رفتار با همسایه مردم آزار

۱۲ توصیه برای کنار آمدن با همسایه ها

چند وقت پیش، یکی از اتاق‌های خانه‌ام را اجاره دادم. روزهای اول، من و مستاجرم رابطه دوستانه و خوبی با هم داشتیم اما کم‌کم اختلاف‌ها شروع شد. او دایم با بردار کوچک‌ترم دعوا می‌کرد و این مرا آزار می‌داد. تا اینکه با او درگیر شدم. شدت درگیری به حدی بود که نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. با چاقویی که دست‌ام بود، به طرف‌اش حمله کردم و…

و این د عوای ساده بین دو همسایه به اتفاقی تلخ و جبران‌ناپذیر منجر شد: قتل! این یکی زیر خاک رفت و آن یکی بالای دار!

البته خیلی وقت‌ها هم خیلی‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند و دوری از افراد نزدیک خانواده‌شان را با مهربانی همسایه‌هاشان پر می‌کنند و البته در این میان، بسیاری هم دوری نزدیکان‌شان را تحمل می‌کنند، هم رفتار بد همسایه‌شان را. اما واقعا چگونه می‌توان همسایه‌ای خوب بود؟ چگونه می‌توان (و چگونه باید ) با همسایه بد برخورد کرد که به حادثه‌ای تلخ منجر نشود؟

● ۶ توصیه به آنهایی که می‌خواهند همسایه خوبی باشند

۱) به همسایه تازه‌واردتان خوش‌آمد بگویید. با این کار، او را به نوعی خلع سلاح کرده‌اید و حالتی را به وجود آورده‌اید که او می‌تواند رفتار نادرست‌اش را راحت‌تر و بدون سوءظن بپذیرد.

۲) به عنوان تازه‌‌وارد با آدم‌ها و قوانین ساختمان آشنا شوید. اگر شما وارد ساختمان جدیدی شده‌اید، به سراغ بزرگ ساختمان یا همان مدیر ساختمان بروید و ضمن معرفی خودتان قوانین ساختمان را از او جویا شوید.

۳) نسبت به سر و صدایی که ایجاد می‌کنید، خودتان بیشتر از دیگران حساس باشید. درست است که چهار دیواری اختیاری است اما دقیقا به همین دلیل است که نباید از حوزه این چهار دیواری چیزی بیرون برود که موجب اذیت دیگران شود. چیزهایی مثل زباله، سر و صدا و…

۴) مهمانی‌ها‌ی‌تان را در زمان مناسب شروع کنید و به پایان برسانید. سر و صدا در ساعت ۶ صبح همان‌قدر آزاردهنده است که ساعت ۲ نصف شب. اگر مهمانی دارید که زمان آن و سر وصداهای آن قابل کنترل نیست، به همسایه‌ها اطلاع بدهید و با یادداشتی از قبل به مشکلات بعدی خاتمه بدهید: «همسایه عزیز! امشب تولد تنها پسرم است. پیشاپیش از سر و صدایی که احتمال دارد شما را اذیت کند، معذرت می‌خواهم!»

۵) هر چیزی را که قرض می‌گیرید در ساعت و زمان مقرر به همسایه‌تان برگردانید. به هیچ وجه اجازه ندهید آن‌قدر دیر اقدام کنید که خود فرد به در خانه شما بیاید. این موضوع نه تنها درباره برگرداندن وسایل قرضی است که حتی می‌تواند درباره یک معذرت خواهی هم باشد. قبل از اینکه کسی به شما تذکر بدهد و شما را بازخواست کند. خودتان از دیگران معذرت‌خواهی کنید.

۶) به همه همسایه‌ها و خصوصا به حریم شخصی‌شان احترام بگذارید. در مورد اینکه مهمان دیشب آنها چه کسی بوده است؟ یا آیا آنها فامیلی دارند یا ندارند کنجکاوی نکنید. متوجه باشید که بافت فرهنگی و اجتماعی همسایه شما ممکن است کاملا با شما متفاوت باشد. بد نیست هر چند وقت یک بار مهمانی ساده‌ای ترتیب بدهید و با همسایه‌های‌تان چای بخورید.

● ۶ توصیه به آنهایی که می‌خواهند با یک همسایه بد، ارتباط برقرار کنند

۱) از تفاوت‌ها نگویید؛ از شباهت‌ها بگویید: قبل از اینکه هر حرکتی انجام بدهید، درباره همسایه‌تان تحقیق کنید و سعی کنید به جای اینکه نقاط تفاوت‌تان را پیدا کنید (مثل سطح درآمد و بافت فرهنگی و خانوادگی و …) نقاط مشترکی با او بیابید. مثلا بحث‌تان را این‌گونه آغاز کنید:

▪ بدموقعی که مزاحم‌تان نشدم! دختر‌هایتان به مدرسه رفته‌اند؟ من هم مثل شما دو دختر دارم…

▪ شما هم از مغازه سر کوچه خرید می‌کنید؟ به نظرتان قیمت‌هایش مناسب است…

▪ ما هم همین اندازه اجار‌ه‌خانه می‌دهیم…

۲) دوباره فکر کنید؛ شاید مشکل از جانب خودتان باشد: قبل از زدن درب خانه همسایه به خودتان بگویید:‌ «شاید این من هستم که پایم‌ را از گلیم خودم درازتر کرده‌ام»؛ این موضع خیلی وقت‌ها حقیقت دارد و ما متوجه آن نیستیم، در حالی که خیلی راحت می‌توان موضوع را برای فرد بی‌طرفی تعریف کرد و نظر او را در این‌باره پرسید. مثلا با خودتان فکر می‌کنید صدای موزیک همسایه بغلی خیلی بلند است، در حالی که این دیوارهای خانه است که خیلی نازک است و صدای تلویزیون شما هم به راحتی به آن سوی دیوارها می‌رود یا آشغال‌هایی که جلوی در حیاط خانه شما آمده را کسی نیاورده، بلکه باد آنها را خودش تا آن جا کشانده!

۳) مشکلات‌تان را بنویسید: تمام موادی که موجب بحث و درگیری شده را از اولین مورد تا آخرین مورد با جزییات شرح دهید و سعی کنید در حالتی این کار را انجام دهید که مشوش و عصبانی نیستید. این کار چه کمکی به شما می‌کند؟

به ذهن شما نظم و ترتیب می‌دهد، وقتی با همسایه‌تان روبه‌رو می‌شوید چیزی را ناگفته باقی نمی‌گذارید و گاهی وقت‌ها متاسفانه در رفتار و گفتار همسایه‌تان چیزی پیدا می‌کنید که می‌تواند در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و با این کار شما امتیازی در دست دارید.

۴) با او ارتباط برقرار کنید: این پله بهترین راه برای حل مشکلات در این موقعیت است. بحث کردن درست می‌تواند راه‌حل بسیاری از سوءتفاهم‌ها باشد. شاید همسایه‌تان اصلا متوجه اشتباه‌اش نبوده یا نمی‌دانسته با این کار به شما آسیب می‌زند! وقتی با همسایه‌تان در این‌باره صحبت می‌کنید، ممکن است چند حالت اتفاق بیفتد:

۱) معذرت‌خواهی کرده و کار اشتباه خود را جبران کند. خیلی‌وقت‌ها آنها متوجه اشتباه بودن کار خود نیستند. مثلا خرده‌های سفره خود را از پنجره به بیرون می‌ریزند بدون اینکه بدانند آنها وارد خانه شما می‌شوند. یا وقتی تراس‌خانه شما را می‌شویند باعث می‌شوند لباس‌های شسته شما که روی بند آویزان است خیس و کثیف ‌شود. در این حالت شما در موقعیت خوبی قرار دارید چون همسایه‌تان آدم بامنطقی است و نخواسته، آگاهانه موجب آزار شود.

۲) او بر کار اشتباه خود سماجت می‌کند. مثلا می‌گوید: «به من چه ربطی دارد که شما لباس‌هایتان را در تراس خانه‌تان خشک می‌کنید، یا من این کار را نکرده‌ام! اگر این حالت پیش‌آمد و مشکل حل نشده باقی ماند. شما باید از کس دیگری کمک بگیرید. مثلا با همسایه‌های دیگر متحد شوید و همگی به آنها اعتراض کنید یا اگر مستاجر هستند به صاحب‌خانه بگویید و اگر صاحب‌خانه هستند، به مدیر ساختمان بگویید.

۵) نامه‌ای بنویسید: اگر به خاطر درگیری لفظی یا عصبانیت حرف‌های‌تان با همسایه نیمه‌کاره ماند، می‌توانید نامه‌ای با تمام جزییات در کمال آرامش و مودبانه بنویسید. اگر تخته اطلاعات در ساختمان دارید این نامه را روی آن نصب کنید یا به مدیر ساختمان بدهید تا به فرد مذکور بدهد یا از صاحب‌خانه بخواهید که این کار را انجام دهد. در این نامه اگر نقض قانونی هم در رفتار همسایه دیدید، ذکر کنید اما حواس‌تان باشد ذکر موارد قانونی به معنای تهدید نیست و حتما این موارد قانونی باید با رفتار فرد تناسب داشته باشد نه اینکه از عقاید شخصی و گرفتاری‌های دیگری سرچشمه بگیرد.

۶) کمک بگیرید: اگر احیانا کار به شکایت رسید حتما از یک حقوق‌دان کمک بگیرید.

منابع آزمون وکالت

حقوق مدنی
۱ قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر كاتوزيان
۲ قانون يار حقوق مدني نشرچتردانش
۳ مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی
۴ مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی – دکتر قربانی

 

آیین دادرسی مدنی

 

۵ مختصر آیین دادرسی مدنی قائم مقامی
۶ قانون يار آيين دادرسي مدني، صابر خليل نژاد كياسري، نشر چتردانش
۷ مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی، نشرچتردانش

 

حقوق جزا

 

۸ قانون يار مجازات اسلامي تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش
۹ ۵۰۰ تست حقوق جزای عمومی + ۵۰۰ تست حقوق جزای اختصاصی

 

آیین دادرسی کیفری

 

۱۰ قانون يار آيين دادرسي كيفري، تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش
۱۱ ۱۰۰۰ تست برگزیده آیین دادرسی کیفری یحیی بخشی و امید بخشی

 

اصول فقه

 

۱۲ مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي، انتشارات دانشگاه تهران
۱۳ اصول فقه تحلیلی، سيدعلي بني صدر  نشر چتردانش.
۱۴ مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای اصول فقه سیدعلی بنی صدر نشر چتردانش (در حال انتشار)

 

تجارت

 

۱۵ قانون يار تجارت، وحيد اميني، نشر چتردانش
۱۶ مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی، نشر چتردانش

 

سایر

 

۱۷ مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي، نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص حقوقی)
۱۸ مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی،نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص جزایی)
۱۹ آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی – کیفری)، نشر چتردانش
۲۰ مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت، نشر چتردانش